Home » Onze school » Pedagogisch project

Basisschool De Toekomst
Kerkhofstraat 51
8580 Avelgem
T 056 65 01 40
T 056 65 01 41
info@bsdetoekomst.be

De zorgcoördinator
Juf Annelies
M 0478 69 67 78
T 056 65 01 45
annelies.anckaert@bsdetoekomst.be

Het zorgteam
Juf Inneke, juf Julie en juf Corry
T 056 65 01 48

Pedagogisch project

SamenLerenSamenleven-magenta-2lijnen

Basisschool De Toekomst onderschrijft het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dat zich uitdrukkelijk profileert als neutraal en pluralistisch.

Onze school staat open voor alle kinderen, zonder rekening te houden met klasse, ras, nationaliteit of geslacht en heeft respect en belangstelling voor alle politieke, filosofische, ethische en religieuze overtuigingen. Ieder kind is voor ons evenwaardig.

De algemene grondslag

Het PPGO is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! zijn opgenomen. Het PPGO is een referentiekader waarbinnen leerlingen begeleid worden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Daarbij is het wezenlijk dat de leerlingen bewust en kritisch nadenken over hun handelen en op grond daarvan verantwoorde keuzes maken. Daaruit blijkt dat het GO! naast onderwijs ook de opvoeding van de gehele persoonlijkheid van de leerlingen beoogt.

Basisbeginselen

Met het PPGO wil het GO! elk individu kansen bieden op een optimale ontwikkeling; een ontwikkeling die niet leidt tot nivellering en standaardisering, maar gedifferentieerd is naar ieders talent en competenties. Hierbij krijgen de leerlingen aangepaste pedagogisch-didactische begeleiding. Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na, de verwerving van kennis en inzicht, de ontwikkeling van vaardigheden en attitudes, met bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving. Iedere mens is uniek. In elke onderwijs- en opvoedingssituatie moet dus de individuele eigenheid van iedere leerling tot haar recht komen. Dit betekent onder meer gelijke ontwikkelingskansen voor gelijkbegaafden. Het houdt enerzijds in dat milieuachterstanden of handicaps worden gemilderd of weggewerkt door aangepaste hulpverlening, en anderzijds dat wordt ingespeeld op de specifieke behoeften van meerbegaafde en talentvolle jongeren.

In dit kader – het streven naar kansengelijkheid en het waarborgen van een maximale ontplooiing van capaciteiten – stelt het GO! alles in het werk opdat elke leerling een zo hoog mogelijk niveau bereikt volgens zijn talenten en interesses. M.a.w. het GO! tracht een maximale vooruitgang (d.i. leerwinst) te realiseren bij zijn leerlingen.

De leerling is niet alleen een individu, maar ook een gemeenschapswezen. Ook aan dat aspect hecht het GO! grote waarde. Een harmonische wisselwerking tussen individu en gemeenschap is onontbeerlijk; de individuele persoon moet in de samenleving ontplooiingskansen krijgen. Dit is slechts haalbaar, als de vorming van het individu ‘totaal’ is, d.w.z. als ze zowel wetenschappelijke en technologische, sociaal-culturele en ethische componenten omvat; een gezond evenwicht tussen die verschillende componenten is onontbeerlijk.

Steunende op die totale vorming zullen de jongeren het doel en de zin van hun handelen leren inzien en zich ten opzichte van zichzelf en van de maatschappij met kritisch inzicht kunnen opstellen; ze zullen van jongs af leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen.

Het GO! voedt op tot sociaal engagement, verantwoord gebruik van de ruimte, wereldsolidariteit, verdraagzaamheid en brede belangstelling voor cultuur in haar ruimste betekenis, hier en elders.


Het PPGO staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en het beoogt de vorming van vrije mensen, die:

 • een fundamenteel zelfvertrouwen hebben, dat steunt op authenticiteit en integriteit;
 • een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening;
 • mondig zijn, zodat ze hun ideeën helder en precies kunnen vertolken;
 • bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren;
 • getuigen van intellectuele, emotionele, esthetische en ethische bewogenheid;
 • zich betrokken weten bij de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden: opkomen voor de eerbiediging van de Rechten van de Mens en zijn fundamentele vrijheden, voor sociale rechtvaardigheid en voor democratische instellingen;
 • de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe huldigen, maar zich ook inspannen om ze te verwezenlijken.

Neutraliteit naar actief pluralisme

Het GO! is gehouden tot neutraliteit. Dat houdt in: de eerbiediging van de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de leerlingen en hun ouders. ‘Neutraal’ wordt door de grondwetgever niet opgevat als ‘waardevrij’ of ‘vrijblijvend’. Het GO! is niet gebonden aan een levensbeschouwelijke ‘richting’. Het is evenmin verbonden met een ideologische groep.

Mensen van alle overtuigingen zijn welkom in het GO! en hun eigenheid wordt er gerespecteerd.

Het GO! beschouwt het actief omgaan met deze diversiteit als een meerwaarde en als een pijler van zijn onderwijs. Via dit actief pluralisme beklemtoont het GO! dat de mensheid, ondanks alle verschillen, verbonden is door gemeenschappelijke waarden en doelen.

Wat eten we vandaag ?

 • 24 februari 2020 28 februari 2020

   

  KROKUSVAKANTIE

Volg ons op…

Onze klassen op Facebook

Ons digitaal leerplatform

Onze gevoelensbus

Hoe voel ik me op school ?

CLB chat

CLBchat-uren2017
Nieuwe uren !
op maandag, dinsdag en donderdag van 17 uur tot 21 uur
op woensdag van 14 uur tot 21 uur.

Ziek…. ? Onze nodige documenten

ziek_zijn